นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

1 2 3 4 5 31

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2565
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง ตามโครงการจัดเก็บค่าน้ำประปาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา และกระดาษความร้อนตามดครงการจัดเก็บค่าน้ำประปาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) ตัวตัดต่อวงจรไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเกินกำลัง ขนาด 11A จำนวน 1 ชุด (กองช่าง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์หมายเลขทะเบียน บห 4520 สุพรรณบุรี กองช่าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการบริหารส่วนตำบลสระกระดจม และสถานที่ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (แอสฟัลท์) ขนาดบรรจุ 20 กก. จำนวน 300 ถุง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่