นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

1 2 3 4 31

ข้อมูลข่าวสาร

5 เรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนสูงวัย
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ “สิทธิพื้นฐานที่คนพิการไม่รู้”
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกลำดวน เวลาเป็นของมีค่า”
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานอุตสาหกรรมและการโยธา) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารงานคลัง) กองคลัง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สำนักปลัด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) สำนักปลัด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่