ITA 2565

♦ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

⇒  ข้อมูลพื้นฐาน

                01.โครงสร้าง

                02.ข้อมูลผู้บริหาร

                03.อำนาจหน้าที่

                04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                   -แผนพัฒนาท้องถิ่น

                   -วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

                   -วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

                05.ข้อมูลการติดต่อ

                06.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

                   -พรบ./พรก.

                   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

                   -ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ

                   -เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

⇒  การประชาสัมพันธ์

                 07.ข่าวประชาสัมพันธ์

                   -กิจกรรม อบต.

                   -กิจการสภา

                   -ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

                   -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                   -ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

⇒  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                 08.Q&A

                    -กระดานสนทนา

                    -เว็บบอร์ด

                 09.Social network

                    –Facebook อบต.สระกระโจม

♦ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

⇒  การดำเนินงาน

               010.แผนดำเนินงานประจำปี

                     -แผนการดำเนินงาน

               011.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

               012.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                     -รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564

⇒  การปฏิบัติงาน

                013.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                      -คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์

                      -คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆในหน่วยงาน

⇒  การให้บริการ

               014.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                  -คู่มือบริการประชาชน

               015.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                  -แบบสรุปการยื่นคำร้อง

                016.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                017.E-Service

                       -กระดานสนทนา

                       -ร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์

                       -ร้องเรียนทุจริตออนไลน์

♦ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

⇒  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                 018.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                       -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                  019.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                  020.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

⇒  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                  021.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                  022.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                  -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                  -ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                  -ประกาศจากระบบ e-GP

                  023.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                  024.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

♦ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

⇒  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                   025.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                          -แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

                   026.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

 -แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1

                   027.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                          -ประกาศรับสมัครและการสรรหาพนักงานจ้าง

                          -แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

                          -หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี2564

                          -มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.สระกระโจม

                          -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                   028.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                           -รายงานผลการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

♦ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

⇒  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                   029.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                   030.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                          -ร้องเรียนการทุจริต

                   031.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                          -แบบสรุปการร้องเรียนทุจริต

⇒  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม

                    032.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                           -กระดานสนทนา

                           -ร้องเรียนร้องทุกข์

                     ⇒แบบสอบถามความพึ่งพอใจ

                     ⇒เว็บบอร์ด

                     033.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม

♦ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

⇒  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                     034.นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

                      035.การมีส่วนรวมของผู้บริหาร

          ⇒  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

                       036.การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

-แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                       037.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

-รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

⇒  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                       038.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                             -เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัย

                             -เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต

                             -กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างให้มีจิตสำนึกที่ดี และเกิดค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

                             -มีกิจกรรมประชุมพนักงานประจำทุกเดือนเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต    

                             -กิจกรรม

⇒  แผนป้องกันการทุจริต

                       039.แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต

                       040.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

                       041.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

♦ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

⇒  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

                       042.มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                       043.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน