ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม    โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffmgQAt-Gc3Nm3ELbRVxcrGhfEAUeJCquQygi2Vq8RM8e1zg/viewform

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

2 กรกฎาคม 2565