โครงการ “รณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ได้จัดโครงการ “รณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 4 – 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, ศาลาสังคมศาสตรนุสรณ์ หมู่ที่ 2 และหอประชุมโรงเรียนบ้านหัวเขา หมู่ที่ 3 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมได้รับทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มาในรูปแบบและวิธีต่างๆมากมาย จึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน และประชาชน โดยการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดขึ้น

16 มกราคม 2564