ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมได้จัดทำโครงการ “ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 โดยมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ตำบลสระกระโจมให้ผู้สูงอายุและประชาชนห่างไกลโรค เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าและเสี่ยงจะเกิดโรคได้มากกว่าวัยอื่น นอกจากนี้ยังพบว่ามีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในกลุ่มที่เป็นประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เช่น สนามมวย สนามชนไก่ เป็นต้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนได้เฝ้าระวัง และป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว

15 กรกฎาคม 2563