โครงการเยี่ยมบ้านกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมจึงมีความต้องการให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลสระกระโจมได้รับการดูแลด้วยใจแบบใกล้บ้านใกล้ใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข อีกทั้งการเยี่ยมบ้านยังเป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหานั้นๆ เพื่อที่จะเป็นแนวทางแก้ไขให้เหมาะกับวิถีชีวิตของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมจึงได้จัดทำ “โครงการเยี่ยมบ้านกลุ่มต่างๆ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ตำบลสระกระโจม เพื่อเป็นการติดตามอาการเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสไม่ให้เกิดความโดดเดี่ยว และมีกำลังใจพร้อมที่จะต่อสู้ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลสระกระโจมต่อไป

15 กรกฎาคม 2563