โครงการอบรมให้ความรู้สู้ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้สู้ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสระกระโจม เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและรับรู้สถานการณ์ยาเสพติดและสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด

2 กรกฎาคม 2565