โครงการลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม กำหนดจัดทำโครงการลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะจากถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลด ละ เลิกใช้โฟม ส่งเสริมการใช้จักรยาน ลดใช้พลังงานน้ำ ไฟฟ้า และน้ำมัน เป็นต้น โดยอบรมให้ความรู้กับประชาชนผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

 

8 เมษายน 2563