โครงการรณรงค์เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข ประจำปี 2563

โครงการรณรงค์เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ดำเนินการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ประชุม

ประจำหมู่บ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงพิษภัยของการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ให้ตระหนักในความสำคัญของการลด ละ เลิก

เหล้าและ เลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีและคนรอบข้างปลอดภัย

8 เมษายน 2563