โครงการพัฒนาสตรี “การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการจัดทำหน้ากากผ้า (ทางเลือก) เพื่อป้องกันตนเอง”

กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม จัดโครงการพัฒนาสตรี “การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการจัดทำหน้ากากผ้า (ทางเลือก) เพื่อป้องกันตนเอง” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม หมู่ที่ 5 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและร่วมกันป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19) โดยป้องกันจากตนเอง รวมถึงสร้างทีมวิทยากร (ทีมครู ก) ในพื้นที่ที่มีความรู้และทักษะในการจัดทำหน้ากากผ้า (ทางเลือก) และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสอนวิธีการจัดทำหน้ากากผ้า (ทางเลือก) ให้แก่ชุมชน ต่อไป

15 กรกฎาคม 2563