โครงการพัฒนาสตรี “การอบรมให้ความรู้ในการทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเองจากโรค COVID – 19”

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19) ซึ่งปัจจุบันมีการระบาดเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการสัมผัสหรือการรวมกลุ่มกับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19) เป็นจำนวนมากเพียงไม่นาน ดังนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค มาตรการในการป้องกันตนเอง คือ การสวมหน้ากากอนามัย, การกินร้อน ช้อนกลาง และการล้างมือ ซึ่งวิธีการป้องกันที่เราสามารถทำได้คือการดูแลตนเองเบื้องต้น และการล้างมือ โดยปัจจุบันพบว่าเจลล้างมือขาดตลาดทำให้การหาซื้อค่อนข้างยากและราคาสูงเพราะบางแห่งมีการกักตุนสินค้า องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมได้รับทราบถึงปัญหาและสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19) ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสตรี “การอบรมให้ความรู้ในการทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเองจากโรค COVID – 19” เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

15 กรกฎาคม 2563