โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19)

ตามที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสตรี “การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการจัดทำหน้ากากผ้า (ทางเลือก) เพื่อป้องกันตนเอง” ขึ้น เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือ ทีม ครู ก เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำหน้ากากผ้า (ทางเลือก) ให้กับผู้ที่สนใจ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการสร้างทีม ครู ก หมู่ที่ 1 – 9 หมู่บ้านละ 5 คน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมได้รับการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,697 บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามจำนวนประชากรในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี

15 กรกฎาคม 2563