เรื่องหมู ๆ

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ท่านใดต้องการเลี้ยงสุกร ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ เพื่อรอการสนับสนุนสุกรต่อไป
แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป…

2 กรกฎาคม 2565