องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม เปิดรับสมัครเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”  เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป ให้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ให้เข้ามาร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อร่วมมือกันดูแลครอบครัวให้รู้จักคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะมีพิษ รวมทั้งเป็นผู้นำในการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในครอบครัว ชุมชน ตำบล และหมู่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก3ช. ใช้น้อยใช้ซ้ำ และนำมาผลิตเพื่อใช้ใหม่ โดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในวัยเด็ก ให้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม จึงขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)

ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ตามวันและเวลาราชการ

8 เมษายน 2563