ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

นโยบายผู้บริหาร 8 ด้าน


ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 • ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก
 • ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน/ไฟฟ้าส่องสว่างทุกถนน
 • ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

ด้านเศรษฐกิจ

 • ประชาชนมีรายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว และมีอาชีพเสริม
 • ประชาชนดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

 • สร้างตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนมีคุณธรรม
 • ส่งเสริมกลุ่มสตรี อสม. อปพร. ให้มีความเข้มแข็ง
 • สนับสนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้พิการ

ด้านแหล่งน้ำ

 • ประชาชนมีน้ำอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ
 • ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตร

ด้านสาธารณสุ

 • ส่งเสริมการออกกำลังกาย
 • สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
 • ป้องกันและควบคุมโรค
 • สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข
 • บริหารจัดการขยะ
 • ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกและแผนไทย

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

 • ส่งเสริมและดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
 • ส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีโอกาสศึกษาต่อ (ทุนการศึกษา)
 • สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียน
 • ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนธรรมชาติ
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ด้านการบริหารจัดการ

 • พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ให้มีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงช่องทางระบบข้อมูลข่าวสาร
 • ปรับปรุงเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2 กรกฎาคม 2565