มาตรการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง บัญชีกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4
8 เมษายน 2563