มะเร็งปากมดลูกภัยร้ายใกล้ตัวผู้หญิง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ แนะเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นสาเหตุมะเร็งปากมดลูก และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์ มะเร็งปากมดลูกถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยในปี 2532 มีอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก 23.4 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งที่พบในผู้หญิงไทยในยุคนั้น ในอดีตผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ในระยะท้ายของโรค ทำให้การรักษาโรคไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร จึงทำให้มีการผลักดันโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นนโยบายของประเทศขึ้นตั้งแต่ปี 2545 โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สำคัญที่ช่วยให้สามารถตรวจหาโรคมะเร็งให้พบตั้งแต่อยู่ในระยะเริ่มแรกหรือในระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยผู้หญิงไทย อายุ 30 – 60 ปี สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากดำเนินการโครงการคัดกรองฯ อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี ส่งผลให้ปัจจุบันมีอุบัติการณ์มะเร็งปากมดลูกลดลงเหลือเพียง 11.7 คนต่อประชากรแสนคน จัดเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับสามของมะเร็งที่พบในผู้หญิงไทย โดยมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ 5,513 คน/ปี และมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก 2,251คน/ปี มะเร็งปากมดลูกมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมาจากการติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus (HPV) ที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ การมีคู่นอนหลายคนและการสูบบุหรี่จะทำให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มอีกด้วย อาการที่เป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ มีเลือดหรือของเหลวออกทางช่องคลอดหรือมีการตกขาวผิดปกติ มีประจำเดือนมามากหรือนานกว่าปกติ และมีเลือดออกทางช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์หรือเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น การป้องกันมะเร็งปากมดลูกสามารถทำได้โดยการฉีดวัคซีน HPV ซึ่งสามารถป้องกันโรคได้ 70 – 90% อย่างไรก็ตามผู้ที่ฉีดวัคซีนนี้แล้วยังคงต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นสาเหตุมะเร็งปากมดลูกและยังคงต้องรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์

15 กรกฎาคม 2563