ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

15 กรกฎาคม 2563