ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาด 15 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 (บ้านหัวเขา)

15
6 มิถุนายน 2563