ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18
20 เมษายน 2564