ประกาศ เรื่องมาตรการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง บัญชีกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ

8 ธันวาคม 2564