ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายไฟปั๊มซับเมอร์สของระบบประปา (หอถังบ้านหินแลง 1) หมู่ที่ 2 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศ

8 ธันวาคม 2564