ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ประกาศ

8 ธันวาคม 2564