ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ประกาศ

8 ธันวาคม 2564