ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดได และโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม จำนวน 6 โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประกาศ

24 ตุลาคม 2564