ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศ

24 ตุลาคม 2564