ประกาศ เรื่องกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม หมู่ที่ 5 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศ

8 ธันวาคม 2564