ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
20 เมษายน 2564