ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ประจำปี พ.ศ. 2564

 – กำหนดสมัยประชุมสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ประจำปี 2564

ประกาศ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศ การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประกาศ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

ประกาศ การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

2 กรกฎาคม 2565