ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดได (ขยายอาคารโรงอาหาร ศพด.) หมู่ที่ 5 ตำบลสระกระโจม

15 กรกฎาคม 2563