ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

29
19 มกราคม 2563