ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 5 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

28
5 สิงหาคม 2563