สำนักปลัด

นายคุณาพัฒน์ ชยาวนิช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

081-4258594

นางสาวธัญญารัตน์ เรียนกะศิลป์

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

084-3394987

นายวีระชัย แช่มช้อย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวขวัญเรือน เวชวิฐาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวจรีรัตน์ กล่อมสมร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร พลายมี

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายเทิดศักดิ์ อยู่วงษ์อั๋น

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายปิยะพงษ์ แย้มวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายบัณฑิต กาญจนบูรณ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายธวัช ดิสเทศ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวณัฎฐา ดาบสมุทร

คนงาน

นายสามารถ นาคสัมพันธ์

ยาม

นางสาวสายสุนีย์ ขันทอง

คนงาน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักปลัด


มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานสารบรรณ 
  • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
  • งานบริหารงานบุคคล 
  • งานเลือกตั้ง 
  • งานตรวจสอบภายใน 
  • งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
  • งานการประชุม 
  • งานอำนวยการและประสานราชการ 
  • งานติดตามผลการปฏิบัติ
  • งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  • งานเลือกตั้ง 
  • งานข้อมูลการเลือกตั้ง 
  • งานชุมชนสัมพันธ์ 
  • งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
  • งานสนับสนุนและบริการ 
  • งานอำนวยการ 
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  • งานช่วยเหลือฟื้นฟู 
  • งานกู้ภัย

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  • งานวิชาการ 
  • งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
  • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  • งานงบประมาณ
  • งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  • งานกฎหมายและนิติกรรม 
  • งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 
  • งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  • งานระเบียบการคลัง 
  • งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
  • งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  • งานสวัสดิการสังคม 
  • งานพัฒนาชุมชน 
  • งานจัดระเบียบชุมชน 
  • งานสังคมสงเคราะห์ 
  • งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

3. งานการเกษตร

4. งานส่งเสริมการเกษตร

5. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้