สมาชิกสภา

นางนุชดา โกลากุล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

นายสมชาย มังคุด

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

นายคุณาพัฒน์ ชยาวนิช

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

นายเงิน ชาวลุ่มบัว

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 1

นายสังวาลย์ สอดศรี

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 1

นายเฉลียว ด้วงปลี

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 2

นายชอน คงศิริ

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 2

นายสมชาย เพ็ชรดี

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 3

นายประยุทธ น้อยแก้ว

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 3

นายธงชัย เอี่ยมโฉม

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 4

นายซ่อนกลิ่น เกิดโพธิ์ชา

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 4

นายอนุวัฒน์ บุญมียง

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 5

นายโควิน หอมสุวรรณ

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 5

ว่าง

ว่าง

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 6

นายสม จรเข้

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 6

ว่าง

ว่าง

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 7

นายสมนึก พลฤทธิ์

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 7

นายสมชาย มังคุด

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 8

นายบุญเลิศ สุขเกษม

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 8

นางนุชดา โกลากุล

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 9

นายบัณฑิต แสนชา

สมาชิกสภา อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 9

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภา


สภา อบต. เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ อบต. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบกิจการสำคัญของ อบต. โดยใช้มติของที่ประชุมสภา อบต. เป็นหลัก มีประธานสภา อบต. เป็นหัวหน้า
 

อำนาจหน้าที่ของสภา อบต. มีดังนี้ 

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. 
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของ อบต.
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 

มีใครบ้างในสภา อบต. และมีหน้าที่อย่างไร ?

(1) สมาชิกสภา อบต. (จำนวนตามโครงสร้าง อบต.) มีหน้าที่ดังนี้
- เข้าร่วมประชุมสภา อบต. อภิปรายแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา อบต. และลงมติในประเด็นต่างๆ 
- ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของสภา อบต.
- เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. 
- ตั้งกระทู้ถามนายก อบต. หรือรองนายก อบต. อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่
- เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป นายก อบต. โดยไม่มีการลงมติ ด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดที่มีอยู่ 
- ขอเปิดประชุมวิสามัญด้วยจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือฐานะผู้แทนประชาชนในหมู่บ้าน และ อบต. นั้น 
(2) ประธานสภา อบต. 1 คน : เลือกจากสมาชิกสภา อบต. ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภา อบต. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต.

ประธานสภา อบต. มีหน้าที่ดำเนินการประชุมและดำเนินการกิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

-  ดำเนินกิจการของสภา อบต. ตามที่กฎหมายกำหนด
-  เป็นประธานของที่ประชุมสภา อบต. เว้นแต่ใขขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภา อบต.
-  บังคับบัญชาการงานใน อบต. 
-  รักษาความสงบเรียบร้อยในสภา อบต.
-  เป็นผู้แทนสภา อบต. ในกิจการภายนอก 
-  อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือตามกฎหมาย
-  กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 
(3) รองประธานสภา อบต. 1 คน : เลือกจากสมาชิกสภา อบต.ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภา อบต. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. เช่นเดียวกับประธาน อบต.
 
รองประธานสภา อบต. มีหน้าที่ช่วยประธานสภา อบต. ปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทำกิจการตามที่ประธานสภา อบต. มอบหมาย: ในกรณีไม่มีประธานสภา อบต. หรือประธานสภา อบต. ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภา อบต. ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
(4) เลขานุการสภา อบต. 1 คน: ซึ่งสภา อบต. เลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต.
 
เลขานุการ อบต. มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภา อบต. มอบหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้เลขานุการสภา อบต. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
-  แจ้งนัดประชุมสภา อบต. ตามคำสั่งของประธานสภา อบต. 
-  ชี้แจ้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือหนังสือส่งการ หรือ แนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของ อบต. ต่อที่ประชุมสภา อบต. 
-  ช่วยเหลือประธานสภา อบต. จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.
-  เชิญประธานสภาชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
-  จัดทำรายงานการประชุมสภา อบต. 
-  เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภา อบต. แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภา อบต.
-  ช่วยประธานสภา อบต. ในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
-  ช่วยเหลือประธานสภา อบต. ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา อบต.
-  หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นหรือกระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภา อบต. มอบหมาย 

การปฏิบัติหน้าที่ของสภา อบต.

การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภา อบต. จะเกิดจากการประชุมสภา อบต. และมติของที่ประชุมสภา อบต. ซึ่งในปีหนึ่งจะมีการประชุม ดังนี้  
(1) สมัยประชุมสามัญสภา อบต. : ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภา อบต. จะกำหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัยๆ ละ ไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ โดย้องกำหนดให้มีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์สมัยหนึ่งและในเดือนสิงหาคมสมัยหนึ่ง 

(2) สมัยประชุมวิสามัญสภา อบต. : นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ อบต. ประธานสภา อบต. นายก อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. มีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดที่มีอยู่ สามารถทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอให้เปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ