ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2565

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2565

2 กรกฎาคม 2565