ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำเดือนเมษายน 2565

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำเดือนเมษายน 2565

2 กรกฎาคม 2565