ตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

2 กรกฎาคม 2565