สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม


ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ตำบลสระกระโจมเป็นตำบลหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอดอนเจดีย์ ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลบางส่วน 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์ ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 21 กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 76.11 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 47,568 ไร่ เป็นที่สาธารณะประมาณ 50 ไร่ และการถือครองเอกสารสิทธิ์ของราษฎร ได้แก่ นส 3 ก , นส 3 และโฉนด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ และตำบลบ้านโข้งอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองโสน และตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

แผนที่ตำบลสระกระโจม

ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนสลับกับที่ลุ่ม มีลักษณะคล้ายกระทะคว่ำ ลักษณะพื้นที่เป็นดินกรวดและดินทราย ไม่อุ้มน้ำ และพื้นที่ทั้งหมดอยู่นอกเขตชลประทาน เป็นพื้นที่แห้งแล้ง ทำนาได้ฤดูกาลเดียว และต้องอาศัยน้ำจากธรรมชาติ

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมอากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนบ้างเป็นบางปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียสร้อนจัด
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑๘ องศา

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะของแหล่งน้ำ

ตำบลสระกระโจม อยู่นอกเขตชลประทานมีการใช้น้ำฝนในการทำการเกษตรและมีบางส่วนที่ได้รับน้ำจากลำห้วยธรรมชาติ

 • สระเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง
 • ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 2 สาย
 • ห้วยตามั่น ระยะทาง 4,700 เมตร
 • ห้วยวันดี ระยะทาง 2,800 เมตร

 

ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

 • จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมเต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านได้แก่

 

หมู่ที่
หมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
หมายเหตุ

บ้านหนองไผ่ล้อม

นายสุชาติ จำปานิล

บ้านหัวนา – หินแลง

นายมนัส จันทวงษ์

บ้านหัวเขา

นายสัมพันธ์ กรัณยไพบูลย์

บ้านหนองกะมาน

นายไพฑูรย์ อ่ำมั่นใจ

บ้านหนองสลัดได

นายชูชาติ ชุ่มเพ็งพันธ์

บ้านดอนกลาง

นายอันชัน เอี่ยมเมือง

บ้านหนองเสาธง

นายเฉลิม หาญพุฒ

บ้านดอนกระเพรา

นายมงคล พุทธา

บ้านดอนกลางพัฒนา

นายสุชิน เอี่ยมเมือง

 

ประชากร

 • ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
 • มีจำนวนประชากรรวม 6,498 คน แยกเป็นชาย 3,263 คน หญิง 3,235 คน และมีหลังคาเรือนจำนวน 2,174 หลังคาเรือน

การศึกษา

สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมมีจำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง คือ

1) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ

 • โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย
 • โรงเรียนบ้านหัวเขา
 • โรงเรียนบ้านหนองสลัดได
 • โรงเรียนบ้านยมเบือ
 • โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
 • โรงเรียนบ้านดอนกลาง

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดได

สาธารณสุข

มีหน่วยบริการงานด้านสาธารณสุข ดังนี้

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกระโจมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
 • หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
 • คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
 • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง ทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบลมีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากมีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล ดังนี้

 • ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 333 (อำเภออู่ทอง – อำเภอด่านช้าง)
 • ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3306 (บ้านสระกระโจม – อำเภอเลาขวัญ)
 • ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3264 (บ้านสระกระโจม – อำเภอดอนเจดีย์)
 • ทางหลวงชนบท สาย สพ.3018 (บ้านสระกระโจม – บ้านหนองปลิง)
 • ทางหลวงชนบท สาย สพ.3015 (อำเภอหนองหญ้าไซ – บ้านหนองแจง)
 • ทางหลวงชนบท สาย สพ.3318 (บ้านหนองสลัดได – บ้านดอนกระเพรา)
 • ทางหลวงชนบท สาย สพ.2097 (บ้านหนองสลัดได – บ้านหนองเสาธง)
 • ทางหลวงชนบท สาย สพ. 2059(บ้านหัวนา – บรรจบสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3264)
 • ทางหลวงชนบท สาย สพ.3328 (บ้านหนองแขม – บ้านหนองกะมาน)

นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางภายในตำบลคือ รถสองแถวสายสระกระโจม -ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี วิ่งให้บริการอีกด้วย

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี