วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศและพันธกิจ ขององค์การบริการส่วนตำบลสระกระโจม

อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี