ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ องค์การบริการส่วนตำบลสระกระโจม

อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี