กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี

15 กรกฎาคม 2563