กิจกรรมมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้ผู้ยากไร้

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ได้รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคจากผู้ที่มีความประสงค์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ซึ่งได้บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและเดือดร้อน โดยกองสวัสดิการสังคมได้นำสิ่งของไปมอบให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 และวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

6 มิถุนายน 2563