กิจกรรมการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการทำงาน

ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย ณ ศาลาประชาอุทัย หมู่ที่ 8 ตำบลสระกระโจม

2 กรกฎาคม 2565