กำหนดการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการให้คนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (นอกสถานที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสาร 62
15 กรกฎาคม 2563