การประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561

  การประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561

ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560

 

 

 

 

24 กุมภาพันธ์ 2563