นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 13)
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
กำหนดการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการให้คนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (นอกสถานที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดได องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม (ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – เดือนกันยายน พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ประจำเดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564
ประกาศ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี – ขาวดำ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม (ประจำเดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม2564)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563-เดือนกันยายน พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องมาตรการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง บัญชีกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่