นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

[facebook_page_feed]

ข้อมูลข่าวสาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2565
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ เรื่องมาตรการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง บัญชีกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 6660 สุพรรณบุรี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม หมู่ที่ 5 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายไฟปั๊มซับเมอร์สของระบบประปา (หอถังบ้านหินแลง 1) หมู่ที่ 2 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่