นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

[facebook_page_feed]

ข้อมูลข่าวสาร

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกลำดวน เวลาเป็นของมีค่า”
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2565
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดได และโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม จำนวน 6 โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน (การถักกระเป๋าเป้จากไหมญี่ปุ่น) ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน (การถักกระเป๋าเป้จากไหมญี่ปุ่น) ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม จำนวน 2 รายการ
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่